Dom Seniora Veteris
„Powiadają, że starość nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed starością...„Roma Ligocka
Dom Seniora Veteris 21-050 Piaski Bystrzejowice Drugie 77B

Karta praw i obowiązków mieszkańców Domu Seniora VETERIS

Postanowienia ogólne
 
1. Karta praw i obowiązków mieszkańca Domu Seniora VETERIS określa podstawowe prawa i obowiązki mieszkańca tego Domu i jest to potwierdzeniem codziennej troski o poszanowanie praw pensjonariuszy. W ramach przepisów tej Karty mogą być wydawane przepisy bardziej szczegółowe regulujące zakres praw i obowiązków oraz tryb postępowania mieszkańców na terenie Domu ( np. procedury postępowania, regulaminy itp.)
 
2. Dom Seniora VETERIS jest miejscem stałego pobytu mieszkańców. 

3. Mieszkańcy Domu powinni tworzyć wspólnotę rodzinną, w której obowiązują wzajemny szacunek, poważanie i troska wspólne sprawy mieszkańców. W ramach tej wspólnoty każdy ma prawo do zachowania swojej intymności i wybrania własnego sposobu życia nie naruszając praw pozostałych mieszkańców.
 
4. Wszyscy mieszkańcy Domu - bez względu na wiek, status rodzinny, majątkowy, zasługi i wysokość ponoszonych opłat za pobyt - są równi i mają jednakowe prawa i obowiązki określone w tej Karcie.
 
5. Wykonując swoje prawa, mieszkaniec nie może naruszać praw innych mieszkańców.
 
6. Mieszkaniec Domu zachowuje wszystkie uprawnienia, jakie posiadał przed zamieszkaniem w Domu.


Prawa mieszkańca Domu
 
1. W Domu zamieszkują osoby obojga płci.
 
2. Każdy mieszkaniec Domu Seniora VETERIS ma zapewnione :

a/ poszanowanie godności osobistej, intymności (w ramach możliwości w ramach pobytu w pokojach wieloosobowych)
b/ prawo do nieskrępowanego życia osobistego oraz nienaruszalności tajemnicy spraw prywatnych 
c/ poczucie bezpieczeństwa, ochrony dóbr osobistych
d/ niezależność w podejmowaniu decyzji dostosowaną do poziomu własnej sprawności psychicznej i fizycznej
e/ możliwość dokonywania wyboru w sprawach dotyczących życia prywatnego (osobistego)
f/ możliwość rozwoju osobowości
g/ swobodny kontakt ze środowiskiem.
 
3. Dom Seniora VETERIS zapewnia każdemu mieszkańcowi opiekę sprawowaną przez wyszkolony i wrażliwy personel opiekuńczy, pielęgniarki oraz lekarzy

4. Dom Seniora VETERIS zapewnia każdemu mieszkańcowi możliwość zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, wspomagających, edukacyjnych, społecznych, emocjonalnych, religijnych, kulturowych, politycznych - w takich granicach, w jakich nie narusza to praw innych.

5. Potrzeby seksualne należą do spraw życia prywatnego (osobistego) każdego mieszkańca. Dom akceptuje je w granicach nienaruszania praw innych osób, w tym personelu.
 
6. Dom zapewnia mieszkańcowi pokoje dwu-  lub czteroosobowy (w zależności od stanu zdrowia oraz funkcjonowania Mieszkańca), wyposażony w sprzęty niezbędne do normalnego życia w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do warunków domowych.

7. Pokój mieszkalny jest pomieszczeniem prywatnym zamieszkujących w nim osób. Wejście do niego innych osób jest możliwe tylko za przyzwoleniem jego mieszkańców albo w przypadkach uzasadnionych (np. procesem leczenia, czynnościami opiekuńczymi lub leczniczymi, bezpieczeństwem, utrzymaniem czystości), określonych w przepisach szczegółowych (regulaminach, procedurach). Odwiedziny Rodzin poza godzinami 9.00-17.00 powinny odbywać się poza pokojem mieszkalnym. Odwiedziny nie powinny ograniczać prawa do intymności pozostałych Mieszkańców pokoju.

8. Mieszkaniec Domu może bezpiecznie przechowywać swoje pieniądze i rzeczy wartościowe w depozycie Domu Seniora VETERIS (sposób przechowywania majątku w depozycie określony jest procedurą). Dom Seniora VETERIS nie ponosi odpowiedzialności ze cenne rzeczy, które mieszkaniec przechowuje w pokoju.
 
9. W pokojach zamieszkują osoby tej samej płci. Małżeństwa w miarę możliwości zamieszkują w jednym pokoju.

10. Każdy mieszkaniec ma prawo przebywać w swoim pokoju mieszkalnym o każdym czasie. W szczególności w razie choroby lub niedyspozycji ma prawo pozostać w swoim pokoju, otrzymać i spożyć w nim posiłek, a pokój powinien być do tego przystosowany.
 
11. Mieszkaniec może zostać przeniesiony do innego pokoju mieszkalnego (również bez jego zgody) z ważnych powodów, po konsultacji i wspólnej decyzji z Dyrekcją Domu Seniora VETERIS. W przypadku osób nie mogących świadomie decydować o sobie - kwestia zmiany pokoju jest regulowana w umowie o pobyt w Domu Seniora VETERIS
 
12. Każdy mieszkaniec bez względu na rodzaj i stopień swojej sprawności może korzystać bez ograniczeń z ogólnie dostępnych pomieszczeń Domu, takich jak: salon, pomieszczenia sanitarne oraz z terenu na wolnym powietrzu należącym do Domu. W przypadku wyjść poza teren Domu Seniora VETERIS - są one możliwe w przypadku podpisania przepustki. Lekarz może ograniczyć możliwość opuszczenia terenu Domu Seniora VETERIS w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia Mieszkańca. Nie ma ograniczeń opuszczania terenu Domu Seniora VETERIS w towarzystwie osób upoważnionych przy podpisaniu umowy o pobyt.

13. Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi całodzienne wyżywienie składające się z pięciu posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji. 

a/ Mieszkaniec otrzymuje potrawy z uwzględnieniem diety ogólnej, cukrzycowej oraz zasad wyznawanej religii (w granicach realnych możliwości). 
b/ Wymienione posiłki wydawane są w godzinach dokładnie ustalonych w harmonogramie dnia; w przypadku braku możliwości spożycia posiłku w określonym przez harmonogram dnia czasie możliwe jest wydanie posiłku w innym czasie, pod warunkiem ustalenia tego z Dyrekcją Domu Seniora VETERIS (Mieszkańcy szczególni - dializowani, opuszczający obiekt na czas określony)
c/ Ogólnym miejscem wydawania i spożywania posiłków jest jadalnia; z uwzględnieniem warunków lokalowych w jadalni, każdy mieszkaniec ma prawo wyboru miejsca spożycia posiłku oraz towarzystwa, w którym posiłek chce spożyć - miejsca te ustalane są na początku pobytu, układ miejsc jest przestrzegany podczas całego pobytu w Domu Seniora VETERIS
d/ Poza wymienionymi pięcioma posiłkami, w Domu są zawsze dostępne dla mieszkańca napoje oraz dodatkowe produkty żywnościowe dla Mieszkańców wymagających dodatkowego posiłku (np. w cukrzycy insulinozależnej).

14. Mieszkaniec otrzymuje od Domu do własnego użytku środki i przedmioty utrzymania higieny osobistej.
 
15. Mieszkaniec Domu posiada własną odzież. Zapewnienie odzieży Mieszkańcowi należy do najbliższej rodziny. 
a/ Pranie odzieży odbywa się w zewnętrznej pralni chemicznej, stąd część ubrań w danym momencie jest niedostępna.
 
16. Mieszkaniec ma prawo do korzystania z przysługujących mu na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych – ma zapewniony kontakt:

a/ z lekarzem rodzinnym, geriatrą - na miejscu
b/ z lekarzem specjalistą - po skierowaniu do niego przez lekarza rodzinnego, nieodpłatnie
c/ z lekarzem specjalistą do którego nie są wymagane skierowania - odpłatnie
d/ ma zapewnioną stałą pomoc pielęgniarską w zakresie: zażywania przepisanych lub zleconych przez lekarza leków i środków farmaceutycznych, łącznie z ich podawaniem, (zgodnie z procedurą) - wykonywania przez pielęgniarkę bądź opiekunkę przepisanych zabiegów pielęgniarsko - medycznych i wszelkiej innej opieki dostosowanej do stanu zdrowia.
 
17. W zależności od rodzaju schorzenia i swojej sprawności mieszkaniec posiada do własnego użytku odpowiedni sprzęt pomocniczy (np. ortopedyczny) i urządzenia ułatwiające samoobsługę.
 
18. Stosownie do diagnozy i wskazań lekarza Dom Seniora zapewnia dostępność terapii indywidualnej i grupowej oraz do rehabilitacji i gimnastyki usprawniającej lub podtrzymującej kondycję.
 
19. Mieszkaniec ma prawo do możliwie wszechstronnej pomocy ze strony pracowników Domu.
 
20. Na podstawie posiadanych informacji, mieszkaniec ma prawo do:

a/ dokonania wyboru metod i rodzaju pomocy, opieki - dostępnych na terenie Domu z uwzględnieniem stanu zdrowia i możliwości samoobsługi
b/ dostępu do pełnej informacji o stanie zdrowia
c/ możliwości wyrażania zgody na określone świadczenie medyczne proponowane przez lekarza
d/ możliwości zwrócenia się do lekarza rodzinnego z prośbą o konsultację
e/ ochrony intymności , poszanowania godności podczas udzielania świadczeń medycznych na terenie Domu
f/ korzystania z pogotowia ratunkowego

21. Mieszkaniec samodzielnie decyduje o:

a/ o wyborze trybu swojego życia (tj. o swoich zajęciach i sposobach spędzania czasu),
b/ o wyborze pory i formy swojego wypoczynku np. położeniu się do łóżka
c/ o paleniu lub niepaleniu tytoniu, z tym że palenie może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 
22. W Domu Seniora VETERIS obowiązuje zakaz spożywania wyrobów alkoholowych.
 
23. Mieszkańcy Domu mają prawo do nieograniczonych kontaktów towarzyskich między sobą, do spotkań z rodziną i znajomymi z możliwością wykorzystania do tego celu pokoju gościnnego lub własnego. W pokojach wieloosobowych spotkania z Rodziną nie mogą przeszkadzać innym mieszkańcom.

24. Mieszkaniec ma prawo swobodnego poruszania się poza terenem Domu o ile pozwala na to jego stan sprawności fizycznej i psychicznej i nie zagraża jego bezpieczeństwu. W przypadku niesprawności lub zagrożenia życia lekarz może ograniczyć prawo do opuszczania terenu Domu Seniora wydając stosowane zaświadczenie lekarskie.
 
25. Mieszkańcy mają możliwość rozmawiania o swoich sprawach poufnie między sobą oraz z pracownikami Domu. Mieszkaniec ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, także tych zawartych w dokumentacji medycznej znajdujących się na terenie Domu
 
26. W Domu przestrzegana jest tajemnica korespondencji mieszkańca.

27. W miarę swoich możliwości i zdolności mieszkaniec ma prawo aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym na terenie Domu np. brać udział w organizowaniu imprez kulturalnych oraz być uczestnikiem tych imprez.

28. Mieszkaniec Domu Seniora ma prawo do własnego poglądu i stosunku do religii, do tolerancji religijnej obejmującej Również bezwyznaniowość, do praktykowania lub niepraktykowania swojej religii, do uczestniczenia w obrzędach religijnych na terenie Domu i do posługi kapłańskiej zgodnie z wyznawaną wiarą. 
a/ Mieszkaniec Domu ma również prawo do niezależności swoich poglądów w każdej innej dziedzinie życia (np. politycznej, kulturalnej itp.) i swobodnego ich wyrażania w kulturalnej formie ( nieobrażania innych ).
 
29. Mieszkańcowi Domu przysługuje prawo składania wniosków, skarg i zażaleń we wszystkich sprawach. Wnioski, skargi i zażalenia można składać ustanie lub pisemnie do Dyrektora Domu, a także do władz, urzędów i instytucji stojących na straży ochrony praw człowieka. 

 
Obowiązki mieszkańca Domu

 
1. Mieszkaniec Domu powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi mieszkankami i pracownikami Domu (uprzejmość, życzliwość itp. ).

2. W miarę swoich możliwości mieszkaniec Domu może pomagać słabszym współmieszkańcom.
 
3. Mieszkaniec Domu zobowiązany jest szanować mienie Domu (wyposażenie i sprzęty). W razie celowego niszczenia mienia Mieszkaniec może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej oraz pokrycia kosztów naprawy lub wymiany zniszczonego sprzętu.

4. Mieszkaniec Domu zobowiązany jest oszczędnie używać energii elektrycznej , gazu , wody, środków czystości .
 
5. Mieszkaniec Domu obowiązany jest pokryć koszty naprawienia szkód, które wyrządził z własnej winy Domowi, innemu mieszkańcowi lub personelowi.
 
6. Mieszkaniec Domu obowiązany jest poddać się badaniom lekarskim doraźnym na obecność chorób zakaźnych.

7. Mieszkaniec Domu zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o swój wygląd zewnętrzny, a jeżeli sam nie jest w stanie wykonać niezbędnych zabiegów higienicznych, winien skorzystać z proponowanych mu form pomocy.
 
8. Mieszkaniec Domu Seniora powinien przestrzegać harmonogramu dnia.

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij