Ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy Veteris
„Powiadają, że starość nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed starością...„Roma Ligocka
Ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczy Veteris 21-050 Piaski Bystrzejowice Drugie 77B

Karta praw i obowiązków mieszkańców Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym VETERIS

Postanowienia ogólne
 
1. Karta praw i obowiązków mieszkańca VETERIS określa podstawowe prawa i obowiązki mieszkańca tego Domu i jest to potwierdzeniem codziennej troski o poszanowanie praw pensjonariuszy. W ramach przepisów tej Karty mogą być wydawane przepisy bardziej szczegółowe regulujące zakres praw i obowiązków oraz tryb postępowania mieszkańców na terenie Domu ( np. procedury postępowania, regulaminy itp.)
 
2. Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy VETERIS jest miejscem stałego pobytu mieszkańców. 

3. Mieszkańcy Ośrodka powinni tworzyć wspólnotę rodzinną, w której obowiązują wzajemny szacunek, poważanie i troska wspólne sprawy mieszkańców. W ramach tej wspólnoty każdy ma prawo do zachowania swojej intymności i wybrania własnego sposobu życia nie naruszając praw pozostałych mieszkańców.
 
4. Wszyscy mieszkańcy Ośrodka - bez względu na wiek, status rodzinny, majątkowy, zasługi i wysokość ponoszonych opłat za pobyt - są równi i mają jednakowe prawa i obowiązki określone w tej Karcie.
 
5. Wykonując swoje prawa, mieszkaniec nie może naruszać praw innych mieszkańców.
 
6. Mieszkaniec Ośrodka zachowuje wszystkie uprawnienia, jakie posiadał przed zamieszkaniem w Ośrodku.


Prawa mieszkańca Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS
 
1. W Ośrodku zamieszkują osoby obojga płci.
 
2. Każdy mieszkaniec Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS ma zapewnione :

a/ poszanowanie godności osobistej, intymności (w ramach możliwości w ramach pobytu w pokojach wieloosobowych)
b/ prawo do nieskrępowanego życia osobistego oraz nienaruszalności tajemnicy spraw prywatnych 
c/ poczucie bezpieczeństwa, ochrony dóbr osobistych
d/ niezależność w podejmowaniu decyzji dostosowaną do poziomu własnej sprawności psychicznej i fizycznej
e/ możliwość dokonywania wyboru w sprawach dotyczących życia prywatnego (osobistego)
f/ możliwość rozwoju osobowości
g/ swobodny kontakt ze środowiskiem.
 
3. Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy VETERIS zapewnia każdemu mieszkańcowi opiekę sprawowaną przez wyszkolony i wrażliwy personel opiekuńczy, pielęgniarki oraz lekarzy.

4. Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy VETERIS zapewnia każdemu mieszkańcowi możliwość zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, wspomagających, edukacyjnych, społecznych, emocjonalnych, religijnych, kulturowych, politycznych - w takich granicach, w jakich nie narusza to praw innych.

5. Potrzeby seksualne należą do spraw życia prywatnego (osobistego) każdego mieszkańca. Ośrodek akceptuje je w granicach nienaruszania praw innych osób, w tym personelu.
 
6. Ośrodek zapewnia mieszkańcowi pokoje dwu-  lub czteroosobowy (w zależności od stanu zdrowia oraz funkcjonowania Mieszkańca), wyposażony w sprzęty niezbędne do normalnego życia w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do warunków domowych.

7. Pokój mieszkalny jest pomieszczeniem prywatnym zamieszkujących w nim osób. Wejście do niego innych osób jest możliwe tylko za przyzwoleniem jego mieszkańców albo w przypadkach uzasadnionych (np. procesem leczenia, czynnościami opiekuńczymi lub leczniczymi, bezpieczeństwem, utrzymaniem czystości), określonych w przepisach szczegółowych (regulaminach, procedurach). Odwiedziny Rodzin poza godzinami 9.00-17.00 powinny odbywać się poza pokojem mieszkalnym. Odwiedziny nie powinny ograniczać prawa do intymności pozostałych Mieszkańców pokoju.

8. Mieszkaniec Ośrodka może bezpiecznie przechowywać swoje pieniądze i rzeczy wartościowe w depozycie Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS (sposób przechowywania majątku w depozycie określony jest procedurą). Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy VETERIS nie ponosi odpowiedzialności ze cenne rzeczy, które mieszkaniec przechowuje w pokoju.
 
9. W pokojach zamieszkują osoby tej samej płci. Małżeństwa w miarę możliwości zamieszkują w jednym pokoju.

10. Każdy mieszkaniec ma prawo przebywać w swoim pokoju mieszkalnym o każdym czasie. W szczególności w razie choroby lub niedyspozycji ma prawo pozostać w swoim pokoju, otrzymać i spożyć w nim posiłek, a pokój powinien być do tego przystosowany.
 
11. Mieszkaniec może zostać przeniesiony do innego pokoju mieszkalnego (również bez jego zgody) z ważnych powodów, po konsultacji i wspólnej decyzji z Dyrekcją Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS. W przypadku osób nie mogących świadomie decydować o sobie - kwestia zmiany pokoju jest regulowana w umowie o pobyt w Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym VETERIS
 
12. Każdy mieszkaniec bez względu na rodzaj i stopień swojej sprawności może korzystać bez ograniczeń z ogólnie dostępnych pomieszczeń Ośrodka, takich jak: salon, pomieszczenia sanitarne oraz z terenu na wolnym powietrzu należącym do Ośrodka. W przypadku wyjść poza teren Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS - są one możliwe w przypadku podpisania przepustki. Lekarz może ograniczyć możliwość opuszczenia terenu Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia Mieszkańca. Nie ma ograniczeń opuszczania terenu Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS w towarzystwie osób upoważnionych przy podpisaniu umowy o pobyt.

13. Ośrodek zapewnia każdemu mieszkańcowi całodzienne wyżywienie składające się z pięciu posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji. 

a/ Mieszkaniec otrzymuje potrawy z uwzględnieniem diety ogólnej, cukrzycowej oraz zasad wyznawanej religii (w granicach realnych możliwości). 
b/ Wymienione posiłki wydawane są w godzinach dokładnie ustalonych w harmonogramie dnia; w przypadku braku możliwości spożycia posiłku w określonym przez harmonogram dnia czasie możliwe jest wydanie posiłku w innym czasie, pod warunkiem ustalenia tego z Dyrekcją Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS (Mieszkańcy szczególni - dializowani, opuszczający obiekt na czas określony).
c/ Ogólnym miejscem wydawania i spożywania posiłków jest jadalnia; z uwzględnieniem warunków lokalowych w jadalni, każdy mieszkaniec ma prawo wyboru miejsca spożycia posiłku oraz towarzystwa, w którym posiłek chce spożyć - miejsca te ustalane są na początku pobytu, układ miejsc jest przestrzegany podczas całego pobytu w Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym VETERIS
d/ Poza wymienionymi pięcioma posiłkami, w Domu są zawsze dostępne dla mieszkańca napoje oraz dodatkowe produkty żywnościowe dla Mieszkańców wymagających dodatkowego posiłku (np. w cukrzycy insulinozależnej).

14. Mieszkaniec otrzymuje od Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego do własnego użytku środki i przedmioty utrzymania higieny osobistej.
 
15. Mieszkaniec Ośrodka posiada własną odzież. Zapewnienie odzieży Mieszkańcowi należy do najbliższej rodziny. 

a/ Pranie odzieży odbywa się w zewnętrznej pralni chemicznej, stąd część ubrań w danym momencie jest niedostępna.
 
16. Mieszkaniec ma prawo do korzystania z przysługujących mu na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych – ma zapewniony kontakt:

a/ z lekarzem rodzinnym, geriatrą - na miejscu
b/ z lekarzem specjalistą - po skierowaniu do niego przez lekarza rodzinnego, nieodpłatnie
c/ z lekarzem specjalistą do którego nie są wymagane skierowania - odpłatnie
d/ ma zapewnioną stałą pomoc pielęgniarską w zakresie: zażywania przepisanych lub zleconych przez lekarza leków i środków farmaceutycznych, łącznie z ich podawaniem, (zgodnie z procedurą) - wykonywania przez pielęgniarkę bądź opiekunkę przepisanych zabiegów pielęgniarsko - medycznych i wszelkiej innej opieki dostosowanej do stanu zdrowia.
 
17. W zależności od rodzaju schorzenia i swojej sprawności mieszkaniec posiada do własnego użytku odpowiedni sprzęt pomocniczy (np. ortopedyczny) i urządzenia ułatwiające samoobsługę.
 
18. Stosownie do diagnozy i wskazań lekarza Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy  zapewnia dostępność terapii indywidualnej i grupowej oraz do rehabilitacji i gimnastyki usprawniającej lub podtrzymującej kondycję.
 
19. Mieszkaniec ma prawo do możliwie wszechstronnej pomocy ze strony pracowników Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS.
 
20. Na podstawie posiadanych informacji, mieszkaniec ma prawo do:

a/ dokonania wyboru metod i rodzaju pomocy, opieki - dostępnych na terenie Ośrodka z uwzględnieniem stanu zdrowia i możliwości samoobsługi
b/ dostępu do pełnej informacji o stanie zdrowia
c/ możliwości wyrażania zgody na określone świadczenie medyczne proponowane przez lekarza
d/ możliwości zwrócenia się do lekarza rodzinnego z prośbą o konsultację
e/ ochrony intymności , poszanowania godności podczas udzielania świadczeń medycznych na terenie Ośrodka
f/ korzystania z pogotowia ratunkowego

21. Mieszkaniec samodzielnie decyduje o:

a/ o wyborze trybu swojego życia (tj. o swoich zajęciach i sposobach spędzania czasu),
b/ o wyborze pory i formy swojego wypoczynku np. położeniu się do łóżka
c/ o paleniu lub niepaleniu tytoniu, z tym że palenie może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 
22. W Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym VETERIS obowiązuje zakaz spożywania wyrobów alkoholowych.
 
23. Mieszkańcy Ośrodka mają prawo do nieograniczonych kontaktów towarzyskich między sobą, do spotkań z rodziną i znajomymi z możliwością wykorzystania do tego celu pokoju gościnnego lub własnego. W pokojach wieloosobowych spotkania z Rodziną nie mogą przeszkadzać innym mieszkańcom.

24. Mieszkaniec ma prawo swobodnego poruszania się poza terenem Ośrodka o ile pozwala na to jego stan sprawności fizycznej i psychicznej i nie zagraża jego bezpieczeństwu. W przypadku niesprawności lub zagrożenia życia lekarz może ograniczyć prawo do opuszczania terenu Ośrodka wydając stosowane zaświadczenie lekarskie.
 
25. Mieszkańcy mają możliwość rozmawiania o swoich sprawach poufnie między sobą oraz z pracownikami Ośrodka. Mieszkaniec ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, także tych zawartych w dokumentacji medycznej znajdujących się na terenie Ośrodka.
 
26. W Ośrodka przestrzegana jest tajemnica korespondencji mieszkańca.

27. W miarę swoich możliwości i zdolności mieszkaniec ma prawo aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym na terenie Ośrodka np. brać udział w organizowaniu imprez kulturalnych oraz być uczestnikiem tych imprez.

28. Mieszkaniec Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS ma prawo do własnego poglądu i stosunku do religii, do tolerancji religijnej obejmującej Również bezwyznaniowość, do praktykowania lub niepraktykowania swojej religii, do uczestniczenia w obrzędach religijnych na terenie Domu i do posługi kapłańskiej zgodnie z wyznawaną wiarą. 
a/ Mieszkaniec Ośrodka ma również prawo do niezależności swoich poglądów w każdej innej dziedzinie życia (np. politycznej, kulturalnej itp.) i swobodnego ich wyrażania w kulturalnej formie
(nieobrażania innych ).

 
29. Mieszkańcowi Ośrodka przysługuje prawo składania wniosków, skarg i zażaleń we wszystkich sprawach. Wnioski, skargi i zażalenia można składać ustanie lub pisemnie do Dyrektora Ośrodka, a także do władz, urzędów i instytucji stojących na straży ochrony praw człowieka. 

 
Obowiązki mieszkańca Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS

 
1. Mieszkaniec Ośrodka powinien przestrzegać obowiązujących przepisów oraz zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi mieszkankami i pracownikami Ośrodka (uprzejmość, życzliwość itp. ).

2. W miarę swoich możliwości mieszkaniec Ośrodka może pomagać słabszym współmieszkańcom.
 
3. Mieszkaniec Ośrodka zobowiązany jest szanować mienie (wyposażenie i sprzęty). W razie celowego niszczenia mienia Mieszkaniec może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej oraz pokrycia kosztów naprawy lub wymiany zniszczonego sprzętu.

4. Mieszkaniec Ośrodka zobowiązany jest oszczędnie używać energii elektrycznej , gazu , wody, środków czystości .
 
5. Mieszkaniec Ośrodka obowiązany jest pokryć koszty naprawienia szkód, które wyrządził z własnej winy w Ośrodku, innemu mieszkańcowi lub personelowi.
 
6. Mieszkaniec Ośrodka obowiązany jest poddać się badaniom lekarskim doraźnym na obecność chorób zakaźnych.

7. Mieszkaniec Ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o swój wygląd zewnętrzny, a jeżeli sam nie jest w stanie wykonać niezbędnych zabiegów higienicznych, winien skorzystać z proponowanych mu form pomocy.
 
8. Mieszkaniec Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego VETERIS powinien przestrzegać harmonogramu dnia.

 

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij