Dom Seniora Veteris
„Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk, a rośnie na święty spokój...„Juliusz Machulski, Vabank
Dom Seniora Veteris 21-050 Piaski Bystrzejowice Drugie 77B


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU SENIORA VETERIS W BYSTRZEJOWICACH DRUGICH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne


§ 1

 

1. Regulamin Organizacyjny, określa organizację, zasady działania oraz zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Seniora VETERIS z siedzibą w Bystrzejowice Drugie 77B, 21-050 Piaski, zwanym dalej „Domem” 
2. Dom Seniora VETERIS w Bystrzejowicach Drugich działa na podstawie właściwych przepisów prawa a w szczególności: 
1) Decyzji Wojewody  PS-II.9423.2.3.2018 z dnia 17 lipca 2018r.  dotyczącej wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Seniora VETERIS.
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), 
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), 
4) Niniejszego Regulaminu. 


§ 2

1. Dom Seniora w Bystrzejowicach  jest przeznaczony dla 42 osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Domu Seniora VETERIS,
2)  Domu – należy przez to rozumieć Dom Seniora VETERIS,
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za całokształt działalności Domu Seniora VETERIS,
4) Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Domu Seniora VETERIS,
5) Mieszkańcu, Podopiecznym lub Pensjonariuszu – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z usług Domu Seniora VETERIS,
6) Podmiocie prowadzącym - należy przez to rozumieć, Właściciela Domu Seniora w Bystrzejowicach.
7) Właścicielu – należy przez to rozumieć osobę reprezentujące VETERIS spółka z ograniczona odpowiedzialnością - Artur Danieluk - prezes spółki oraz Wiesław Szewczyk - członek zarządu.

§ 3

1. Dom Seniora VETERIS jest samodzielną jednostką organizacyjną, podległą Właścicielowi.
2. Dom Seniora VETERIS jest jednostką prywatną, stacjonarną, stałego i okresowego pobytu zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku. 
3. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające mieszkańcom Domu.
5. W działalności Domu obowiązują zasady praworządności, sprawiedliwości, gospodarności, służebności wobec swoich klientów i współdziałania ze społeczeństwem. 

§ 4

1. Siedzibą Domu Seniora w Bystrzejowicach jest nieruchomość położona w miejscowości BYSTRZEJOWICE DRUGIE 77B, 21-050 PIASKI
2. Dom używa nazwy: DOM SENIORA VETERIS W BYSTRZEJOWICACH

§ 5

1. Podmiotem prowadzącym Dom Seniora w Bystrzejowicach jest Właściciel. 
2. Do zadań Właściciela Domu należy: 
1) zapewnienie bazy lokalowej Domu i utrzymanie jego stanu technicznego na poziomie zapewniającym spełnienie standardu określonego w ustawie o pomocy społecznej, 
2) prowadzenie gospodarki finansowej Domu, 
3) wynagradzanie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
4) przestrzeganie przepisów BHP. 
3. Domem kieruje Właściciel lub zatrudniony przez Właściciela Dyrektor, 
4. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu i reprezentuje Dom na zewnątrz. 
5. Dyrektor kierując Domem, w szczególności: 
1) określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Domu, 
2) dokonuje podziału zadań pracownikom Domu i kieruje ich pracą, 
3) określa zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji, 
4) rozstrzyga sprawy sporne między pracownikami, 
5) awansuje, nagradza, wyróżnia, dyscyplinuje,  udziela kar pracownikom Domu, 
6) zapewnia skuteczny nadzór nad pracą podległych pracowników, 
7) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Domu dyscypliny pracy i właściwego stosunku do mieszkańców Domu, 
8) nadzoruje prawidłowość oceny sytuacji pensjonariusza, 
9) prowadzi nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług, 
10) sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad opracowywaniem i realizacją indywidualnych planów wspierania mieszkańca, 
11) prowadzi nadzór nad warunkami życia mieszkańców. 
6. Dyrektor zapewnia system kontroli zarządczej, który obejmuje: 
1) zgodność działalności z przepisami prawa, 
2) skuteczne i efektywne działania, 
3) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego zachowania, 
4) efektywność i skuteczność przepływu informacji. 

 

ROZDZIAŁ II

Szczegółowy zakres zadań Domu

§ 6


1. Dom zaspakaja swoim mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, poprzez świadczenie usług: 
1) bytowych, zapewniając: 
a) miejsce zamieszkania; 
b) wyposażenie w niezbędne, meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową; 
c) wyżywienie w tym dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, w ramach obowiązujących norm żywieniowych; 
d) utrzymanie czystości w Domu, 
2) opiekuńczych, polegających na: 
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 
b) pielęgnacji, w tym pielęgnacji podczas choroby; 
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 
3) wspomagających, polegających na: 
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej; 
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców Domu; 
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych; 
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu; 
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną 
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia się mieszkańca, w miarę jego możliwości; 
h) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców Domu; 
i) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców. 

2. Ponadto, Dom: 
1) umożliwi mieszkańcom korzystania z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, badań diagnostycznych, rehabilitacji leczniczej, materiałów medycznych oraz innych świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 
2) zapewni spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu oraz opiekę w czasie organizowanych zajęć poza Domem, 
3) ochronę danych osobowych mieszkańców, 
4) organizację czasu wolnego, 
5) regularny kontakt z Dyrektorem Domu w określonych dniach i godzinach, podanych, do wiadomości w dostępnym miejscu. 
3. Zakres usług, które zapewnia Dom Seniora VETERIS ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców. 

§ 7

1. W organizacji życia mieszkańców uwzględnia się między innymi następujące zasady: 
1) podmiotowe traktowanie mieszkańców i partnerstwo ze strony personelu, 
2) zapewnienie własnej przestrzeni życiowej, 
3) posiadanie własnych rzeczy i przedmiotów oraz miejsca do ich przechowywania, 
4) spożywanie posiłków w jadalni lub w pokoju mieszkalnym, 
5) umożliwienie mieszkańcom udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem, 
6) sprzątanie pomieszczeń w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz dziennie. 
7) przestrzeganie praw mieszkańców Domu oraz dostępność do informacji o tych prawach dla mieszkańców. 
8) rozpatrywanie skarg i wniosków. 

§ 8

1. Realizując zadania określone w § 6 Dom Seniora w Bystrzejowicach współpracuje z: 
1) zakładami opieki zdrowotnej, 
2) rodzinami i opiekunami prawnymi mieszkańców, 
3) kościołami i związkami wyznaniowymi, 
4) stowarzyszeniami, organizacjami, fundacjami, 
5) placówkami oświatowo - kulturalnymi 
6) instytucjami i firmami, mogącymi wesprzeć Dom,
7) osobami fizycznymi i prawnymi. 

       ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki mieszkańca

§ 9

1. Mieszkaniec Domu ma prawo w szczególności do: 
1) uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom Seniora VETERIS i korzystania z nich, 
2) uzyskania pomocy w zaspokojeniu swych życiowych potrzeb, 
3) zachowania samodzielności i godnego traktowania, 
4) ochrony dóbr osobistych, 
5) zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych, 
6) posiadania przedmiotów i miejsca do ich przechowywania oraz innych przedmiotów po uzgodnieniu z Dyrektorem Domu, 
7) uzyskania wyjaśnienia w sprawach regulujących zasady współżycia mieszkańców, 
8) uzyskania pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 
9) uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby, 
10) aktywnego trybu życia stosownie do stanu zdrowia, 
11) zgłaszania skarg i wniosków do Dyrektora Domu, 
12) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz świadczenia z ich strony pielęgnacji i opieki.

2. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności: 
1) współdziałanie z pracownikami Domu, 
2) dbanie na miarę własnych sił i możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz ład i porządek w swoich rzeczach osobistych i otoczeniu, 
3) przestrzeganie: 
a) zasad zawartych w regulaminie Domu; 
b) przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego; 
c) zakazu spożywania alkoholu na terenie Domu; 
d) zakazu palenia tytoniu na terenie Domu; 
e) przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bhp; 
4) uzyskanie zgody Dyrektora Domu na wszelkie zmiany w pokoju mieszkalnym związane z demontowaniem urządzeń i sprzętu, 
5) niezwłoczne powiadomienie personelu Domu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub urządzeń Domu, 
6) właściwe korzystanie ze sprzętu, dbanie o jego stan oraz nie wynoszenie sprzętu, 
7) przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków: śniadanie – 7:30 – 9:30 obiad – 13:00 - 15:00 kolacja – 17:00 – 19:00 
8) dbanie o mienie Domu, 
9) ponoszenie terminowych opłat za pobyt w Domu.

§ 10

1 Opieka nad mieszkańcem ma charakter ciągły. 
2 Formy i zakres sprawowanej nad mieszkańcem opieki uzależnione są od: 
1) zakresu samodzielności mieszkańca, 
2) dotychczasowych doświadczeń życiowych, 
3) sytuacji prawnej, 
4) sytuacji rodzinnej, 
5) stanu zdrowia, 
3 Przez ciągły charakter opieki należy rozumieć opiekę całodobową, ale jej zakres związany jest bezpośrednio z oceną stopnia samodzielności mieszkańca i jego potrzeb. 

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna Domu Seniora VETERIS

§ 11

1. W Domu Seniora VETERIS funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 
1) Zespół Medyczno – Opiekuńczo – Terapeutyczny, 
2) Dział Administracyjno – Bytowy. 
2. Dyrektorowi podlega Dział Medyczno – Opiekuńczo – Terapeutyczny, 
3. Administratorowi podlega Dział Administracyjno – Bytowy. 
4. Dom Seniora VETERIS może korzystać z pomocy wolontariuszy, stażystów i praktykantów. Warunki tej pomocy określa zawarta umowa. 

§ 12

1 Zespół Medyczno – Opiekuńczo - Terapeutyczny zapewnia zaspokojenie codziennych potrzeb mieszkańców. 
2 Do zadań Zespołu Medyczno – Opiekuńczo - Terapeutycznego należy w szczególności: 
1) zapewnienie właściwej opieki medycznej i rehabilitacyjnej nad pensjonariuszami Domu, 
2) zaopatrzenie mieszkańców w leki, 
3) utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego, 
4) prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia mieszkańców, 
5) wydawanie posiłków i karmienie mieszkańców niezdolnych do samodzielnego ich spożywania, 
6) ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności, 
7) pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców, 
8) kreowanie modelu zachowań pro zdrowotnych ze szczególnym propagowaniem rożnych form zajęć ruchowych, które pozwolą na utrzymanie możliwie dobrej sprawności fizycznej mieszkańców, 
9) współpraca z placówkami opieki zdrowotnej, 
10) rozwój samorządności wśród mieszkańców Domu, 
11) zapewnienie mieszkańcom pomocy w adaptacji i w zabezpieczeniu mienia osobistego, 
12) pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów, 
13) prowadzenie terapii zajęciowej wśród mieszkańców oraz ich aktywizacja, 
14) prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rekreacyjnej wśród mieszkańców Domu, organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz imprez artystycznych dla mieszkańców Domu takich jak: wystawy, koncerty, spotkania, konkursy, przedstawienia itp., 
15) inspirowanie mieszkańców do brania udziału w zajęciach terapeutycznych oraz tworzenie kół zainteresowań i eksponowanie ich twórczości, 
16) dokonywanie zakupów mieszkańcom Domu, 
17) zapewnienie zainteresowanym dostępu do kapłanów i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców, organizowanie ostatniej posługi, 
18) utrzymanie należytego stanu sanitarnego w pokojach mieszkalnych i w pomieszczeniach towarzyszących, 
19) prowadzenie dokumentacji mieszkańców, 
20) utrzymanie kontaktu z rodzinami mieszkańców i ich środowiskiem, 
21) prowadzenie ewidencji nieobecności mieszkańców, 
22) opieka nad mieszkańcami podczas organizowanych imprez przez Dom, 
23) ustalenie aktualnej sytuacji przed przyjęciem osoby do Domu w oparciu o wywiad z mieszkańcem jak i opiekunem prawnym, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu, 
24) opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja, 
25) świadczenie pracy socjalnej. 
3. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności” 

4. Skład Zespołu Medyczno – Opiekuńczo – Terapeutycznego wchodzą następujące stanowiska: 
1) lekarz, 
2) pielęgniarki, w tym koordynator, 
3) opiekunowie, 
4) fizjoterapeuci, 
5) instruktorzy terapii.

§ 13

1. Dział Administracyjno – Bytowy zapewnia właściwą bazę materialną funkcjonowania Domu i jego obsługi administracyjno - Bytowej. 
2. Do zadań Działu Administracyjno – Bytowego należy w szczególności: 
1) utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń i instalacji będących na wyposażeniu Domu, 
2) zapewnienie pełnego zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Domu, a w szczególności wyposażenia w niezbędne meble i sprzęty, pościel i bieliznę pościelową, środki utrzymania czystości i higieny osobistej oraz artykuły spożywcze i medyczne, 
3) utrzymanie w czystości oraz konserwacja bielizny i odzieży użytkowanej przez mieszkańców Domu oraz będącej na wyposażeniu Domu, 
4) prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele, 
5) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń, 
6) prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynem i zaopatrzeniem, 
7) stała kontrola wydawanych posiłków pod względem dietetycznym, dbanie o właściwą jakość żywienia, 
8) przygotowywanie i wydawanie posiłków mieszkańcom Domu, 
9) utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych Domu, 
10) utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń grzewczych c.o. 
11) zabezpieczenie pomieszczeń i mienia przed kradzieżą i pożarem, 
12) współpraca z działem medyczno – opiekuńczo – terapeutycznym, 
13) opracowywanie budżetów finansowych oraz analiza wykonania tych budżetów, 
14) wyliczanie kalkulacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
15) przeprowadzanie okresowych analiz stanu majątkowego Domu i wyników finansowych, 
16) wnioskowanie składu komisji inwentaryzacyjnej oraz współpraca z komisją inwentaryzacyjną w toku przeprowadzanej inwentaryzacji, 
17) rozliczanie inwentaryzacji, 
18) bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców, 
19) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowych zgodnie z ustalonymi zasadami
20) kontrola bieżąca zasadności wydatków Domu, 
3. Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa „zakres czynności”. 
4. W skład działu Administracyjno – Bytowego wchodzą następujące stanowiska służbowe: 
a) administrator 
b) kucharz, pomoc kucharza 
c) pracownik gospodarczy / konserwator /kierowca

§ 14

1. Dyrektor Domu jest przełożonym pracowników Domu Seniora VETERIS. 
2. Do zadań Dyrektora Domu należy w szczególności: 
1) reprezentowanie placówki na zewnątrz, 
2) koordynowanie i organizowanie pracy w placówce, 
3) zapewnienie realizacji usług zgodnie z obowiązującym w tym zakresie standardem, 
4) ułatwianie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych w miarę potrzeb i możliwości finansowych domu, 
5) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego domu, 
6) przygotowanie projektów aktów prawnych dotyczących Domu. 
7) przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań. 
8) wydawanie zarządzeń wewnętrznych w ramach uprawnień wydanych przez podmiot prowadzący. 
9) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 


ROZDZIAŁ V

Przyjmowanie mieszkańców do Domu Seniora VETERIS

§ 15

1. Nowi mieszkańcy umieszczani są w Domu na podstawie: 
1) Umowy zawartej pomiędzy Domem a Mieszkańcem, bądź Opiekunem - jeżeli mieszkaniec z jakiś powodów nie może sam decydować o umieszczeniu. 
2. Przyjmowanie nowych mieszkańców następuje w przypadku posiadania przez Dom wolnych miejsc, w ciągu całego roku kalendarzowego – w indywidualnie ustalonych terminach. 
3. Nowi mieszkańcy przyjmowani są przez Dyrektora Domu lub inną wyznaczoną przez niego osobę. 
4. Mieszkańcy nowo przyjęci są zapoznawani z regulaminem i zarządzeniami obowiązującymi w Domu. 
5. Każdy mieszkaniec po przyjęciu poddawany jest wstępnym badaniom lekarskim. 

§ 17

1. Pobyt w Domu Seniora w Bystrzejowicach jest odpłatny. 
2. Wysokość opłaty za pobyt w Domu Seniora ustalony jest przez Właściciela.
3. Warunki opłaty za pobyt w Domu zawarte są w Umowie dotyczącej przyjęcia do Domu. 

ROZDZIAŁ VI

Gospodarka finansowa Domu

§ 18

1. Dom finansowany jest: 
- ze środków własnych, 
- z opłat wnoszonych przez mieszkańców Domu. 
2. Gospodarka finansowa podlega bezpośrednio Właścicielowi Domu i ma na celu zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku – mieszkańcom Domu Seniora w Bystrzejowicach.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 18

1. Skargi lub wnioski ewidencjonowane są w książce skarg i wniosków znajdującej się w biurze Domu. 
2. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Domu. 
3. Przy rozpatrywaniu skarg i wniosków Dyrektor może zasięgnąć opinii personelu i mieszkańców. 

§ 19

1. Przypadki nie stosowania się do niniejszego Regulaminu będą przedmiotem rozpatrywania przez Dyrektora Domu. 

§ 20

1. Dyrektor Domu zobowiązany jest zapoznać z postanowieniami niniejszego Regulaminu: 
1) pracowników Domu, 
2) mieszkańców Domu/Opiekunów, 
3) wolontariuszy pracujących na rzecz Domu. 

§ 21

1. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają właściwego trybu i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 22

1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Właściciela Domu Seniora VETERIS w Bystrzejowicach Drugich.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij